Praktek Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan di Semarang

Tempat dan Jadwal Praktek Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan di Semarang

Rumah Sakit
Nama Dokter
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
RSIA Anugerah (024-8313543) dr. Sutomo, SpOG           17.00-19.00
RSIA Anugerah (024-8313543) DR. dr. W. Adiyono, SpOG (K) 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00  
RSIA Anugerah (024-8313543) dr. Indra Adi Susianto, SpOG, M.Si.Med 10.00-15.00 & 19.00-21.00 10.00-15.00; 13.00-15.00 & 19.00-21.00 10.00-15.00, 08.00-13.00 & 19.00-21.00 10.00-15.00, 13.00-15.00 & 19.00-21.00 10.00-15.00, 08.00-13.00 & 19.00-21.00 10.00-15.00 & 19.00-21.00
RSIA Anugerah (024-8313543) dr. Vika Puspa Adiyanti, SpOG 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00 07.00-09.00, 13.00-15.00, 16.00-19.00
RS Banyumanik (024-7471519) dr. Muh Sudiat, SpOG 10.00-selesai   18.00-19.00     10.00-selesai
RS Banyumanik (024-7471519) dr. Budi Palarto, SpOG 19.00-selesai 19.00-selesai     19.00-selesai  
RS Banyumanik (024-7471519) dr. Ny. Wen Bany, SpOG   09.00-11.00   09.00-11.00    
RS Banyumanik (024-7471519) dr. Sapto Wiyono, SpOG     13.00-selesai   13.00-selesai  
RS Bhayangkara (024-6720675) dr. Aris Sukarno, SpOG   08.00-selesai 08.00-selesai      
RSIA Bunda (024-8413060) dr. A. Binarso Mochtar, SpOG   19.00-21.00   19.00-21.00   19.00-21.00
RSIA Bunda (024-8413060) Prof. dr. Ariawan Soejoenoes, SpOG 08.00-10.00 08.00-10.00 & 18.30-20.30 08.00-10.00 08.00-10.00 & 18.30-20.30   08.00-10.00
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Arufiadi Anityo Mochtar, M.Si, Med, Sp OG   17.00-19.00   17.00-19.00   17.00-19.00
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Besari Adi Pramono, MSi, Med, Sp OG 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00   17.00-19.00  
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Diana Handaria, SpOG 17.00-19.00       16.00-18.00  
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Hartono Hadisaputro, SpOG   19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00  
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Putri Sekar Wiyati, SpOG 15.00-17.00 15.00-17.00   16.00-18.00 16.00-18.00 17.00-19.00
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Sahat Siagian, SpOG 17.00-19.00     17.00-19.00    
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Samuel Widiasmoko, Sp OG 07.00-10.00   17.00-20.00   07.00-10.00  
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Siti Moetmainnah, SpOG 19.00-21.00 08.00-10.00 19.00-21.00 08.00-10.00 19.00-21.00  
RSIA Bunda (024-8413060) dr. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K)       19.00-21.00    
RSIA Bunda (024-8413060) dr. WEN Bustan Benny, SpOG     09.00-11.00   09.00-11.00 09.00-11.00
RSIA Gunung Sawo (024-8315171) dr. Eka Chandra Herlina, Mrep.Sc, SpOG   10.00-12.00   10.00-12.00 17.00-21.00  
RSIA Gunung Sawo (024-8315171) dr. Ratnasari D.C, Msi. Med, SpOG (K) 14.00-15.00 17.00-21.00 14.00-15.00 17.00-21.00 13.00-15.00 09.00-12.00
RSIA Gunung Sawo (024-8315171) dr. Hj. Cynthia Sukotjo, SpOG_Poli Rawat Jalan (Senin & Rabu 08.00-10.00 & 17.00-19.00; Jumat 08.00- 08.00-10.00 & 17.00-19.00   08.00-10.00 & 17.00-19.00     17.00-19.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Bambang Hariyanto, SpOG 08.00-12.00         10.00-12.00 & 16.00-18.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Budi Palarto, SpOG 09.00-11.00 & 16.00-18.00   08.00-10.00 & 19.00-21.00 09.00-11.00 08.00-10.00  
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Lucas Harsojo, SpOG   09.00-11.00     09.00-11.00  
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Prima Gestylania. RH, SpOG 09.00-13.00 09.00-13.00 11.00-14.00 09.00-13.00 09.00-13.00 12.30-16.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. W.E.N Benny, SpOG 14.00-16.00   14.00-16.00      
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Widi Fatmawati, SpOG 10.00-13.00 10.00-13.00 08.00-13.00 10.00-16.00 10.00-13.00 08.00-11.00 & 13.00-14.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Ristiyanti Yusak, SpOG       12.00-14.00    
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Bambang Soeyono, SpOG(K) 11.00-13.00 & 14.00-16.00 11.00-13.00 & 17.00-19.00 08.00-10.00 08.00-10.00 & 17.00-19.00 17.00-19.00 08.00-10.00 & 13.00-14.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Erwinanto, SpOG(K)           11.00-13.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Fadjar Siswanto, SpOG(K)FER 19.00-22.00 19.00-22.00   19.00-22.00   09.00-12.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) DR. dr. Syarief Taufik, SpOG(K)FER 15.00-17.00 13.00-15.00 15.00-17.00 13.00-15.00 13.00-17.00 08.00-10.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Harry Tjahjanto, SpOG(K)FER 16.30-20.00   19.00-21.00   17.00-21.00 18.30-21.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Bambang Wibowo, SpOG(K) 18.00-20.00 18.00-20.00   18.00-20.00 18.00-20.00 17.00-21.00
RS Hermina Pandanaran (024-8442525) dr. Edi Wibowo Ambari, SpOG(K)   16.00-18.00 14.00-16.00 14.00-16.00   14.00-16.00
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Syarief Taufik, Sp.OG(K) 07.00 – 09.00         12.00-14.00
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Erwinanto, Sp.OG(K) 09.00-12.00   12.00-14.00      
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Agoes Oerip P., Sp.OG(K) 12.00-14.00 16.00-19.00 16.00-19.00   16.00-19.00  
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K) 14.00-17.00          
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Suprijono K., Sp.OG(K) 17.00-19.00 10.00-12.00   18.00-19.00    
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Inu Mulyantoro, Sp.OG   07.00-09.00 19.00-21.00      
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Arufiadi AM, Sp.OG 19.00-21.00 12.00-14.00        
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Julian D., Sp.OG   09.00-10.00 14.00-15.00   12.0-13.00  
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Besari Adi P., Sp.OG(K)   14.00-16.00   07.00-09.00    
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Ediwibowo A., Sp.OG   19.00-21.00     19.00-21.00 10.00-12.00
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. T. Mirza Iskandar, Sp.OG(K)     07.00 – 09.00 11.00-13.00    
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Hary Tjahjanto, Sp.OG(K)     09.00-12.00 13.00-15.00    
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Ratnasari DC, Sp.OG     15.00-16.00   13.00-14.00  
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Herman K., MS, Sp.OG(K)       09.00-11.00   14.00-16.00
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Hartono H., Sp.OG(K)         07.00-10.00  
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) Prof. dr. Noor Pramono, Sp.OG(K)         10.00-11.30  
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K)           07.00-10.00
RSUP Dr. Kariadi (024-8413476) dr. Endi Cahyono, Sp.OG           16.00-17.00
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Cipta. P, SpOG     16.00-18.00   16.00-18.00  
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) Prof. dr. Noerpramana, SpOG, MMedSc 15.30-20.00 15.30-20.00   15.30-20.00   07.30-09.30
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Retno Kusumaningrum, SpOG 18.00-selesai 08.00-09.00     18.00-selesai 08.00-09.00
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Moh. Irsam, SpOG     19.00-selesai 19.00-selesai   19.00-selesai
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Ariawan Ditya B, Msi. Med, SpOG     18.00-19.00   18.00-19.00 18.00-19.00
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Sugono Lee, SpOG 17.00-19.00 17.00-19.00   16.00-18.00   17.00-19.00
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Firdaus Wahyudi, M Kes, SpOG     17.00-19.00     17.00-19.00
RIAS Kusuma Pradja (024-3546355) dr. Vannya Dewi Puspitasari, SpOG 09.00-10.00 & 16.00-18.00     16.00-18.00   09.00-10.00
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Suharsono, SpOG 09.00-selesai 17.30-selesai   17.30-selesai 09.00-selesai 09.00-selesai
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Supriyono K, SpOG     17.00-selesai   17.00-selesai  
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Sutrisno, SpOG   18.00-selesai 10.00-selesai     18.00-selesai
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Purnomo Hartanto, Sp.OG 11.00-selesai 11.00-selesai 11.00-selesai & 18.30-selesai 11.00-selesai & 18.30-selesai 11.00-selesai 11.00-selesai
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Erwinanto, SpOG 16.00-18.00          
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Endy Cahyono K, SpOG           16.00-18.00
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Bantuk Hadiyanto, SpOG   08.00-selesai        
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Aris Sukarno, SpOG   13.00-15.00 13.00-15.00 09.00-11.00   12.00-13.00
RS Pantiwilasa Citarum (024-3542224) dr. Vika Puspa Adiyanti, SpOG 13.00-15.00       13.00-15.00 13.00-15.00
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Vannya Dewi Puspitasari, SpOG 18.00-20.00   07.00-09.00 07.00-09.00 & 18.00-20.00    
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Vika Puspa Adiyanti, SpOG 07.00-14.00 07.00-14.00 07.00-14.00 & 18.00-20.00 07.00-14.00 & 17.00-19.00 07.00-14.00 07.00-14.00
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG-DTRM & B (CH)     20.00-selesai 20.00-selesai    
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr, Soewignyo, Sp.OG, M.Kes 07.00-08.00 16.00-18.00   16.00-18.00 07.00-08.00  
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) DR. dr. Syarif Taufik H, M,Si Med, Sp.OG, K.Fer, D.MAS 13.00-15.00   13.00-15.00   16.00-18.00  
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Purnomo Hartanto, Sp.OG 09.00-11.00 18.30-selesai 09.00-11.00 09.00-11.00 20.00-selesai  
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Sahat Siagian, Sp.OG   11.30-15.00 11.30-13.00   11.30-13.00 11.00-14.00 & 17.00-19.00
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Jati S., Sp.OG 20.30-selesai 08.00-10.00   11.00-13.00 08.00-10.00 15.00-17.00
RS Pantiwilasa Dr. Cipto (024-3546040) dr. Ratna, Sp.OG     16.00-17.30 14.00-16.00    
RS Permata Medika (024-7625005) dr. Arlis H.M, Sp.OG 09.30-11.00 & 18.00-19.00 09.30-11.00 & 18.00-19.00 09.30-11.00 & 18.00-19.00 09.30-11.00 & 18.00-19.00 09.30-11.00 09.30-11.00
RS Permata Medika (024-7625005) dr. H. Utomo DS, Sp.OG           18.00-20.00
RS Permata Medika (024-7625005) dr. Bambang W, Sp.OG         16.00-17.00 16.00-17.00
RS Permata Medika (024-7625005) dr. Vannya, Sp.OG     14.00-16.00   19.00-selesai  
RS Permata Medika (024-7625005) dr. H.Irsyam, Sp.OG       14.00-16.00    
RS Roemani (024-8444624) dr. H. Hamidun Kosim, SpOG   09.00-11.00   09.00-11.00    
RS Roemani (024-8444624) dr. H. Bambang Suyono, SpOG 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00
RS Roemani (024-8444624) dr. Hj. Ristiyati, SpOG 14.00-16.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00  
RS Roemani (024-8444624) dr. H. Sutrisno, SpOG 18.00-selesai   18.00-selesai   18.00-selesai  
RS Roemani (024-8444624) dr. H. Muslih Ashari, SpOG 09.00-selesai       09.00-selesai  
RS Roemani (024-8444624) dr. H. Herman. K, SpOG   14.00-selesai   16.00-selesai 13.00-selesai  
RS Roemani (024-8444624) dr. Hj. Diana Handaria, SpOGsai) 12.00-selesai 16.00-selesai 12.00-selesai     15.30-selesai
RS Roemani (024-8444624) dr. Prima Gestylania. RH, SpOG 16.00-18.00   08.00-10.00     08.00-11.00
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. A. Hardiyanto, Sp.OG   13.00-14.30   13.00-14.30    
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Anantyo Binarso Mochtar, Sp.OG     10.00-12.00   09.00 – 11.00  
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Bantuk Hadiyanto, Sp.OG.KFM 11.00-13.00 11.00-13.00 17.00 – 19.00 11.00-13.00    
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Eka Chandra Herlina.Sp.OG   07.00-09.00   07.00-09.00    
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Endy Cahyono Kristiawan, Sp.OG         13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Indra Adi Susianto, Msi.Med, Sp.OG   14.00-16.00       08.00 – 10.00
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Suharsono, Sp.OG.KFM 17.00 – 19.00   09.00-11.00      
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. Suprijono, Sp.OG.KONK   17.00 – 19.00   16.00 – 18.00   10.00 – 12.00
RS St. Elisabeth (024-8310076) Prof.dr.Noerpramana,Msc,Sp.OG.KFER         15.30-18.30  
RS St. Elisabeth (024-8310076) Sr.M. Rosina, OSF 08.00-12.00   08.00-12.00      
RS St. Elisabeth (024-8310076) dr. PN Krisna JS, Sp.OG 09.00-12.00 09.00-12.00 11.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-12.00
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. H. Muslich Ashari, SpOG 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00      
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. H. M. Taufiqi, SpOG   19.30-21.00 11.00-13.00 19.30-21.00   11.00-13.00
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. Gunawan K., SpOG   07.00-09.00   07.00-09.00 07.00-09.00  
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. FX. Sunarto, SpOG 10.00-12.00     10.00-12.00    
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. H. Hamidun Kosim, SpOG   10.00-11.00 09.00-11.00   09.00-11.00 10.00-11.00
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. Inu Mulyantoro, Sp.OG 07.30-10.00 on call       13.00-14.00 07.30-09.30
RS Sultan Agung (0851-0041-2424) dr. Julian D., Msi, Med, SpOG 14.00-15.00   08.00-09.30 12.00-14.00    
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Arie Sutanto, sp OG 07.30-13.00 & 17.30-20.00 07.30-13.00 07.30-13.00 07.30-13.00 & 17.30-20.00 07.30-13.00 & 17.30-20.00 07.30-20.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Arufiadi Anityo Mochtar, M.Si, Med, Sp OG 17.00-19.00   17.00-19.00   17.00-19.00  
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Bambang Suyono, Sp OG (K) 17.00-20.00 17.00-19.00 17.00-20.00     17.00-19.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Besari Adi Pramono, MSi, Med, Sp OG 14.00-16.00     14.00-16.00    
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Felicia Sp. OG 10.00-16.00 07.00-12.00 & 14.00-17.00 14.00-17.00 07.00-12.00 & 16.00-20.00 07.00-14.00 07.00-10.00 & 13.00-17.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Hary Tjahyanto, Sp OG     17.00-20.00     11.00-14.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. HT. Mirza Iskandar, Sp OG (K) 14.00-16.00 14.00-18.00 14.00-16.00      
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Ristiyati Yusak, Sp OG 08.30-10.00 08.30-10.00 & 13.00-14.00 08.30-10.00 08.30-10.00 13.00-14.00 08.30-10.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Sahat Siagian, Sp OG 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 & 17.00-19.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Samuel Widiasmoko, Sp OG 17.00-19.00 17.00-19.00 & 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 17.00-19.00 10.00-13.00
RS Telogorejo (024-86466000) dr. Syarief Taufik H., MSMed, Sp OG, Kfer   16.00-18.00   16.00-18.00 18.00-20.00  
RSUD Tugurejo (024-7605297) dr. A. Hardiyanto, Sp.OG            
RSUD Tugurejo (024-7605297) dr. Diana Handaria, Sp.OG            
RSUD Tugurejo (024-7605297) dr. M. Taufiqy S., Sp.OG            
RSUD Tugurejo (024-7605297) dr. M. Irsam, Sp.OG            
RS William Booth (024-8411800) dr. Firdaus Wahyudi, M Kes, SpOG 08.00-10.00   08.00-10.00      
RS Bhakti Wira Tamtama (024-3555944) dr. Soetrisno, SpOG 09.00-12.00 09.00-12.00        
RS Bhakti Wira Tamtama (024-3555944) dr. Arif Saffanto, SpOG       08.00-12.00 08.00-12.00  
RS Bhakti Wira Tamtama (024-3555944) dr. M. Irsam, SpOG     10.00-13.00      
RSUD Kota Semarang (024-6711500) dr. Soewignyo, Sp.OG.M.Kes 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00  
RSUD Kota Semarang (024-6711500) dr. Sutomo, SpOG            
RSUD Kota Semarang (024-6711500) dr. Jati Suwantoro, SpOG            
RSUD Kota Semarang (024-6711500) dr. Cipta. P, SpOG          
(Visited 2,052 times, 4 visits today)